Wat wij geloven

God heeft er de hand in gehad om deze wereld prachtig te maken. Alles in de wereld was goed, zonder uitzondering. Hij vraagt ons om die wereld te koesteren en te onderhouden. Een hele verantwoordelijkheid voor ons waarin we als mensheid weleens tekortschieten.
Wij geloven dat het serieus nemen van de Bijbelverhalen ons persoonlijk, geestelijk, sociaal, culturele en maatschappelijke leven richting en zin geven. Wij geloven dat God in zijn zoon Jezus ons lief heeft en ons steun en troost biedt waar en wanneer nodig. Ook vraagt hij van ons om te zien naar onze medemens.

Kennismaken?

Wil je weten wat geloof in jouw leven kan betekenen? Kom een keer vrijblijvend langs

Voor ons is het geloof in het evangelie van onze heer Jezus Christus een bron van troost, hoop en richting in het leven. Een belangrijk aspect van geloof is de liefde voor de mens. We geloven dat God de mens liefheeft. We vinden ons daarom geroepen om vanuit deze liefde te leven door onze medemensen lief te hebben en voor hen te zorgen. Dit laat zich zien in aandacht, barmhartigheid, vrijgevigheid en goedheid voor de medemens. Ongeacht of die zich nu binnen of buiten onze gemeenschap (dichtbij of veraf) bevindt.

Daarnaast gaat het geloof gepaard met respect en zorg voor de aarde. Wij beschouwen de aarde als een geschenk van God. Het is aan ons om verantwoordelijkheid te tonen voor het behoud van de schepping. We willen ons dan ook inzetten om duurzame en verantwoorde keuzes te maken, we doen dit onder andere door energie te besparen en aan te zetten tot natuurbescherming. Waar mogelijk willen we als kerk daar een voorbeeld in zijn in woorden en in daden.

Samenvattend: geloof heeft een diepgaande invloed op hoe wij willen denken en handelen. Het wil ons inspireren om liefde te tonen voor onze medemens en om ons in te zetten voor het behoud van de aarde. We zijn er van overtuigd dat het geloof een krachtige middel is voor verandering en groei, zowel persoonlijk als in de maatschappij. Door dit geloof te delen met andere kerken, instanties en initiatieven ontstaat er een rijkere geloofsbeleving.

Samen werken, samen vieren

Samenwerken, samen vieren is belangrijk en we staan er als Emmaüskerk niet alleen voor om het blijde evangelie uit te dragen en handen en voeten te geven. Het geloof delen met andere geloofsgemeenschappen helpt. Wist je dat we op tal van terreinen optrekken met de Exoduskerk?

Ook bieden we onderdak aan GOchurch. Hier ontmoeten vluchtelingen/statushouders en de lokale inwoners elkaar. GOchurch vindt plaats onder het genot van een maaltijd en een veeltalige viering.

Regelmatig nodigen we instanties en organisaties uit om na te gaan waar we samen kunnen optrekken.  Enkele voorbeelden zijn de stichting ZIJN en Schuldhulpmaatje. Ook zijn we betrokken bij de stichting Veldwerker Goeree-Overflakkee.

Met de gemeente Goeree-Overflakkee vindt, tezamen met andere kerken, overleg plaats over ontwikkelingen waar we samen een antwoord op willen vinden.

Samen met andere kerken

Daarnaast werken we samen met andere kerken op Goeree-Overflakkee in de Oecumenische werkgroep.  Hierin vinden de Katholieken, Remonstranten de Hervormden (Exoduskerk) en Gereformeerden van de PKN elkaar.

Oecumene vinden we belangrijk. Onze Emmaüskerk maakt deel uit van de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee. Naast de Emmaüskerk nemen ook de Remonstrantse kerk, de RK- parochies, de gereformeerde kerken van Goeree-Overflakkee en de Exoduskerk deel aan deze werkgroep. Samen vieren we een aantal diensten. Onder andere in de “Week van het gebed”. Elk jaar wordt er in de 3e week van januari voor de eenheid van christenen, een gebedsdienst georganiseerd. Zie hiervoor de agenda.

Vrede herdenken en vieren

Op 4 mei om 18.45 uur wordt jaarlijks een herdenkingsdienst in de Emmaüskerk gehouden. Daarna wordt meegelopen in de stille tocht vanaf het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee naar het lokale herdenkingsmonument.

De Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie in de Nederlandse kerken. Deze week valt doorgaans in de derde week van september. De Vredesweek wordt onder andere georganiseerd door het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in samenwerking met Pax Christi. Hoogtepunt vormt de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek. In de deelnemende kerken is dit een feestdag waarop de verkondiging speciaal gericht is op vrede. Er wordt dan ook voor het vredeswerk van de kerken gecollecteerd. In die week wordt er eveneens een oecumenische dienst gehouden, in wisselende kerken. Ook wordt de vredesvlag gehesen.