Zorg voor onze naasten

Pastorale en diaconale zorg zijn uiteraard taken die bij een kerk of parochie horen. Ook wij als Emmaüskerk besteden daar veel aandacht aan.

Ons pastoraat is op maat ingericht. Dat wil zeggen dat voor verschillende groepen (aandachtsvelden) pastorale zorg wordt verleend. U vindt onderaan deze tekst een overzicht van de aandachtsvelden. Vanuit het pastoraat worden met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan is om mensen meer met elkaar te verbinden. Hierbinnen hebben we aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jeugd en mensen in geestelijke of psychische nood. Maar ook mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek en iets van zich af willen praten of delen zijn welkom. Hierbij valt te denken aan (eenouder-) gezinnen en eenzamen. Het pastoraat ondersteunt ook mensen die ernstig ziek zijn (en hun naasten) of nabestaanden van overledenen. Vaak gebeurt dit in samenwerking met de predikant. De aandachtsvelden zijn:

Ouderen 80+
Gepensioneerden
Gezinnen met kinderen
Jeugd t/m 20 jr.
Alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen
Anders begaafden
Ernstig zieken en rouwenden

 

Pastoraal gesprek

Neem hier contact op als u behoefte heeft aan een gesprek.

Op Goeree-Overflakkee

Diaconie betekent letterlijk ‘dienst’, dienst aan mensen verricht uit liefde tot God. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.

De diaconie geeft daar, in alle bescheidenheid, invulling aan door bijvoorbeeld na iedere dienst bloemen te bezorgen bij één van onze senioren. En door kerstattenties uit te delen, geld in te zamelen voor de voedselbank en een seniorenreisje te verzorgen. En natuurlijk door nieuwe leden te bezoeken en een helpende hand te bieden aan wie het nodig heeft. Zo proberen we de liefde van Jezus naar elkaar zichtbaar te maken.

   … tot ver buiten Nederland

Er is in de wereld veel nood. Samen met andere organisaties en kerken leveren we een bijdrage daaraan. Werelddiaconaat is de diaconale taak buiten de landsgrenzen.

In de Emmaüskerk is een commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het gaat daarbij om de relatie die wij als kerk hebben met de rest van de wereld. De ZWO richt zich op zendingsactiviteiten elders in de wereld, maar de laatste decennia ook op activiteiten in Nederland. Samen met alle kerken wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor deze taak, de zendingsopdracht uit Matteüs 28:19.

Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan ontwikkelingsprojecten in arme landen. Het betreft hulp om politieke, sociale en economische veranderingen te laten plaatsvinden. Onze ondersteuning is niet alleen geldelijk, maar ook door gemeenteleden actief mee te laten doen. Het doel is dat de gemeente mee gaat leven met de projecten en op de hoogte wordt gehouden. Sprekers verzorgen eventueel avonden of nemen deel aan een eredienst. Hieronder de afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid, in willekeurige volgorde zijn dat: De hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.